Fokus Praha, c.a.

Dolákova 24

18100, Prague 8 - Bohnice

T: +420 (0) 233 551 241

F: +420 (0) 233 553 303      

E: fokus@fokus-praha.cz

Website: www.fokus-praha.cz

Contact person in ENSIE: